Print this page

Under 12 Boys draw

Under 12 Boys 2017-18
Round 1
Haywood Academy 1 v 7 Sir Thomas Boughy 1
Landau Forte Amington 5 v 1 Windsor Park 2
Chesterton CC 19v 0 St Margaret Ward 3
Ormiston Horizon 0 v 1 King Edward VI Stafford 4
Blessed William Howard v bye 5
Perton 0 v 1 Kingsmead 6
Oldfields Hall 1v 1 Painsley pens 7
Rawlett 5 v 2 Paulet 8
St John Fisher 4 v  4p Blyth Bridge 9
Christchurch Academy 3 v 0 Walton HS 10
The Hart 1 v 8 Codsall Middle 11
John Taylor 7 v 3 Wilnecote Academy 12
Ryecroft pens 2-2 Moorside 13
Sir Graham Balfour 0 v 2 Clayton Hall 14
Wolstanton 3 v 9 Excel Academy 15
Discovery Acdemy v bye 16
Round 2
Painsley 1 v 0 Rawlett A
Landau Forte Amington 3 v 2 John Taylor Academy B
Sir Thomas Boughy 1 v 3 Chesterton C
Clayton Hall 2 v10 Christchurch Academy D
Discovery Academy 3 v 9 Ryecroft E
Blythe Bridge 1 v 0 King Edward VI Stafford F
Kingsmead 1 v 3 Codsall Middle G
Excel Academy 3 v 0 Blessed William Howard H
Round 3
Painsley 2 v 0 Chesterton w
Christchurch Academy 1 v 0 Blythe Bridge x
Codsall Middle 2 v 2 pens Landau Forte Amington y
Ryecroft 3 v 6 Excel Academy z
Semi Finals
Painsley 1 v 2 Christchurch
Landau Forte Amington 2 v 4 Excel Academy
Excel Academy pens 0 v 0 Christchurch