Print this page

Under 13 Boys Draw

Under 13 Boys
Round 1
Stafford GS v Oldfields Hall 1
The Hart v St John Fisher 2
Walton HS v Codsall Middle 3
Clayton Hall v Haywood Academy 4
Christchurch v Excel Academy 5
Trentham Academy v Moorside 6
Cheadle Academy v St Margaret Ward 7
Ormiston Horizon Academy v Sir Thomas Boughy 8
Robert Sutton v Rawlett 9
Sir Graham Balfour v Madeley 10
Sir Stanley Mathews v Chesterton CC 11
Paulet v Windsor Park 12
King EdwardVI Stafford v De Ferrers 13
John Taylor Academy v Landau Forte Amington 14
Blessed William Howard v Norton Canes 15
Kingsmead v Perton Middle 16
Round 2
15 v 16 a
14 v 12 b
6 v 11 c
10 v 1 d
9 v 3 e
13 v 5 f
2 v 4 g
7 v 8 h
Round 3
a v h w
g v c x
e v b y
d v f z
Semi Finals
w v x
z v y